REGULAMIN

DEFINICJE

Znaczenie pojęć użytych w Regulaminie:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług w ramach Platformy Internetowej.
 2. Platforma Internetowa – serwis dostępny pod adresem www. magialosu.pl, będąca platformą pośredniczącą w zakresie zawierania i realizacji umów o świadczenie usług doradztwa (ezoteryka, horoskop, numerologia, Karty Tarota, Karty Anielska odpowiedź, itp.) pomiędzy Użytkownikami, a Doradcą oraz służącą do prezentacji informacji z zakresu astrologii i ezoteryki.
 3. Użytkownik – korzystająca z Platformy Internetowej osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną.
 4. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który zarejestrował indywidualne konto w Platformie Internetowej.
 5. Usługa Ezoteryczna – polega na świadczeniu usług z zakresu ezoteryki, takich jak: ezoteryka, horoskop, numerologia, Karty Tarota, Karty Anielska odpowiedź, itp.
 6. Usługodawca –  Perfect Diamonds sp. Z o.o. , REGON 380799610, NIP 8961579749, Popiełuszki 42, 55-080 Kąty Wrocławskie.
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22 ( 1 ) Kodeksu cywilnego.
 8. Doradca– osoba fizyczna, która za pomocą Platformy Internetowej i poprzez kontakt mailowy w udziela porad z zakresu ezoteryki.
 9. Operator płatności – CashBill – Firma zewnętrzna nadzorująca płatności, na platformie. Dane firmy: www.cashbill.pl, CashBill S.A. ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, NIP: 6292410801, REGON: 241048572, KRS: 0000323297.
 10. Dane Osobowe– wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 11. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.u.Nr16, poz 93 ze zm).
 12. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z 24 czerwca 2014r.,. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 13. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 14. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem i Operatorem Platformy Internetowej jest  Perfect Diamonds sp. Z o.o. , REGON 380799610, NIP 8961579749, Popiełuszki 42, 55-080 Kąty Wrocławskie (zwana dalej Usługodawcą).
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • warunki rejestracji i korzystania z konta w Platformie Internetowej;
  • warunki zawierania umów o świadczenie usług pomiędzy Użytkownikami a Daradcą;
  • zasady reklamacji;
  • zasady polityki przetwarzania i ochrony Danych Osobowych;
  • zasady zmiany Regulaminu.
 3. Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem www.magialosu.pl/regulamin oraz w siedzibie Usługodawcy.
 4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Użytkownicy mogli korzystać z pełnej funkcjonalności Platformy Internetowej przez całą dobę, jednak zastrzega, iż w celu przeprowadzania konserwacji, aktualizacji lub napraw, może czasowo zawiesić funkcjonowanie niektórych lub wszystkich funkcjonalności Platformy Internetowej.
 5. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Platforma Internetowa oraz jej funkcjonalności działały poprawnie. Jednakże Usługodawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Platformy Internetowej oraz jej funkcjonalności. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z przepisów prawa.
 6. Usługodawca może organizować promocje, konkursy i zabawy dla wszystkich lub niektórych Użytkowników. Warunki organizowanych konkursów, promocji lub zabaw określać będą odrębne regulaminy dostępne na Platformie Internetowej.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES USŁUG

  1. Celem działalności Platformy Internetowej jest świadczenie usług umożliwiających kontakt pomiędzy Użytkownikami a Doradcą, zakup Usługi Ezoterycznej, prezentowanie treści ezoterycznych.
  2. Użytkownikiem Platformy Internetowej mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
  3. Do korzystania z Platformy Internetowej niezbędne są:
   • komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
   • dostęp do poczty elektronicznej;
   • przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5, język JavaScript zgodny z ECMAScript 7 oraz z włączoną obsługą plików cookies. Niektóre podstrony wymagają także najnowszej wtyczki Adobe Flash;
  4. Usługodawca udostępnia w ramach Platformy Internetowej następujące sposoby komunikacji pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym a  Doradcą: e-mail oraz możliwośc zakupu wybranej Usługi Ezoterycznej.
  5. Usługa eozteryczna, o której mowa w ust. 4 powyżej jest odpłatna. Płatność pobierana jest przez Operatora Płatności, z którym Usługodawca ma podpisaną Umowę.
  6. Zapłaty za Usługę Ezoteryczną można dokonać wybierając jedną z metod płatności podanych na portalu:
   • przelewy internetowe
   • przelew tradycyjny
   • PayPal
   • Przekazy pieniężne
   • Blik
  7. Płatności są dokonywane poprzez wybranie konkretnej Usługi Ezoterycznej następnie odebrania kodu oraz przekazaniu go dla doradcy:
   • Karty (Tarota, Lenormond, Anielskie)
    • 1 pytanie = 15 zł brutto
    • 2 pytania = 22 zł brutto
    • 3 pytania = 27  zł brutto
    • 4 pytania = 32 zł brutto
    • 5 pytań = 40 zł brutto
    • 6 pytań = 46 zł brutto
   •  Rytuał
    • Cena za rytuał podstawowy to 250 zł brutto.
    • Cena wzmocnionego rytuału ustalona jest indywidualnie.
    • Płatność przy pomocy CashBill za rytuał możliwa w kwotach (kwoty brutto) 100 zł,  250 zł.
    • Link do płatności za rytuał podstawowy jest widoczny na podstronie rytuały oraz w cenniku.
    • Link do płatności za rytuał wzmocniony wysyłany jest po ustaleniu kwoty.Wpłata na konto bez pośrednictwa CashBill. Wpłata dokonywana jest na numer konta: 05 1140 2004 0000 3602 7785 7740, w tytule należy podać swój adres e-mail.
   • Interpretacja snu
    1. Cena za interpretację snu to 30 zł brutto.
    2. Po dokonaniu płatności należy okazać potwierdzenie przelewu bądź oczekiwać na zaksięgowanie wpłaty.
  8. Realizacja usługi następuje w przeciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia dokonania płatności.
  9. Jednej osobie przysługuje zadanie jednego pytania darmowego, w czasie trwania promocji ogłaszanej na stronie głównej.
  10. Darmowe pytanie można zadać jedynie przez formularz na stronie głównej, podstronie kontakt bądź drogą mailową.
  11. Brak lub podanie błędnego adres mailowego, będzie skutkowało brakiem odpowiedzi ze strony Doradcy lub jego asystenta.
  12. Faktury wystawiane są jedynie na wyraźne życzenie kupującego, prośbę o wystawienie faktury należy kierować na adres mailowy: [email protected] nie później niż 7 dni po dokonaniu płatności.
  13. Z chwilą zawarcia umowy na zakup Usługi Ezoterycznej jest chwila wpłaty przez Użytkownika środków w sposób opisany w ust. 8 powyżej. Wpłata środków zostanie potwierdzona wiadomością e-mail.
  14. Faktury wystawiane są jedynie na wyraźne życzenie kupującego, prośbę o wystawienie faktury należy kierować na adres mailowy: [email protected] nie później niż 7 dni po dokonaniu płatności.
  15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Platformy Internetowej bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników w sytuacji gdy:
   1. przeprowadzane są prace związane z modernizacją lub obsługą techniczną Platformy Internetowej,
   2. wyłączenie jest następstwem zdarzenia powszechnie określanego jako siła wyższa, jak również w przypadku jakichkolwiek awarii sieci informatycznej lub telekomunikacyjnej, w tym przerw w dostawie energii elektrycznej, usług informatycznych, telekomunikacyjnych lub hostingowych, a także w przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu sieci informatycznej lub telekomunikacyjnej czy usług hostingowych,
   3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Platformy Internetowej w przypadkach określonych w pkt. 13.
  16. Koszt Usługi Ezoterycznej podawany jest przy informacjach na temat danej usługi  i może różnić się w zależności od rodzaju wybranej formy.
 •  

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik Platformy Internetowej poprzez rejestrację na Platformie Internetowej, a także  zakup Usługi Ezoterycznej oferowanej przez Usługodawcę na Platformie Internetowej wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji usług oferowanych przez niego na Platformie Internetowej, dopasowania treści Platformy Internetowej do Użytkownika oraz obsługi ewentualnych reklamacji. Usługodawca może powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych współpracującym z nim osobom bądź podmiotom w celu realizacji usług oferowanych przez niego na Platformie Internetowej, a także przetwarzać Dane Osobowe w zakresie na który wyraził zgodę Użytkownik podczas rejestracji na Platformie Internetowej.
 2. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolne i może zostać odwołane w każdym momencie. Użytkownicy Platformy Internetowej mają prawo do wglądu i poprawiania swoich Danych Osobowych. Jeżeli Użytkownik żąda zmiany swoich Danych Osobowych, zakresu ich przetwarzania, wykreślenia, bądź udostępnienia informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Usługodawcę, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres: [email protected]. Użytkownicy Platformy Internetowej nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tytułu udostępnienia Danych Osobowych do ich przetwarzania przez Usługodawcę.
 3. Administratorem Danych Osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem Platformy Internetowej jest w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 roku w rozumieniu RODO, – Usługodawca, spółka Perfect Diamonds Sp. z o.o. , która czuwa nad bezpieczeństwem Danych Osobowych Użytkowników.
 4. Usługodawca oświadcza, że podejmuje wszelkie środki wymagane przez przepisy prawa związane z przetwarzaniem udostępnionych przez Użytkowników Danych Osobowych aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony, w tym w szczególności wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 roku również z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 5. Szczegółowe warunki dotyczące polityki prywatności Platformy Internetowej zawarte są w dokumencie Polityka Prywatności Polityka Prywatności – (magialosu.pl)

IV. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Warunkiem koniecznym do rejestracji konta Użytkownika na Platformie Internetowej jest akceptacja Regulaminu oraz wprowadzenie w momencie rejestracji danych oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. W przypadku stwierdzenia zamieszczenia na Platformie Internetowej treści niezgodnych z Regulaminem, Użytkownik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Usługodawcę. W takim wypadku Usługodawca podejmie działania mające na celu wyjaśnienie pochodzenia tych treści, zaprzestania ich publikacji oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które je umieściły.
 3. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności nie będzie rozpowszechniał treści naruszających prawo karne oraz, że nie będzie naruszał praw osób trzecich.
 4. O każdym przypadku podejrzenia usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary, Usługodawca zawiadomi właściwe organy ścigania celem wszczęcia postępowania.
 5. Usługodawca może zablokować Użytkownikowi prawo do korzystania z Platformy Internetowej, jak również może ograniczyć Użytkownikowi dostęp do części lub całości Platformy Internetowej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
  • podał w trakcie rejestracji na Platformie Internetowej dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  • dopuścił się za pośrednictwem Platformy Internetowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Platformy Internetowej;
  • dopuścił się innego zachowania, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzącego w dobre imię Usługodawcy, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów,
  • naruszył niniejszy Regulamin;
  • dopuścił się podejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub zaburzyć funkcjonowanie platformy.
 6. Osoba pozbawiona prawa do korzystania z Platformy Internetowej nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 7. Jeżeli Użytkownik żąda wykreślenia /zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w treści numer telefonu, którego przesyła na adres [email protected].

V. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie do treści publikowanych na platformie posiada Usługodawca.
 2. Prawem autorskim chronione są wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Platformy Internetowej, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również programy udostępnione za pośrednictwem Platformy Internetowej podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Usługodawcy.
 3. Kopiowanie, utrwalanie elementów bądź całości Platformy Internetowej w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie przez Użytkownika jest zabronione.

VI. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA UMOWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

 1. Zasady opisane poniżej odnoszą się do umów:
  • o zakup Usługi Ezoterycznej na Platformie Internetowej,
  • o zamówienie darmowej Usługi Ezoterycznej na Platformie Internetowej,
  • o założenie indywidualnego konta na Platformie Internetowej;
  • o newsletter;
  • o świadczenie usług umożliwiających kontakt pomiędzy Konsumentami a Doradcą.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Treść formularza stanowiącego załącznik do w/w ustawy, uzupełnionego o dane adresata, stanowi załącznik do Regulaminu i dostępna jest tutaj.
 3. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcy utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • w pozostałych przypadkach przewidzianych w mających zastosowanie przepisach prawa.
 4. W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez Konsumenta z Usługodawcą w zakresie Platformy Internetowej, Usługodawca może z uwagi na naturę oferowanej Konsumentowi rzeczy lub usługi:
  • wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
  • wymagać zgody Konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
  • wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość.

VII. OPINIE O PRODUKTACH

 1. Opinie dotyczące Produktów publikowane przez Sprzedawcę są przez niego weryfikowane.
 2. Weryfikacja następuje m.in. poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów współpracy z danymi i informacjami posiadanymi przez Sprzedawcę w zakresie Klientów korzystających dotychczas z Produktów Sprzedawcy, jak również poprzez bezpośredni kontakt z ww. osobą z podziękowaniem za opinię lub poprzez przesłanie do Klientów dedykowanego linku do pozostawienia opinii, lub poprzez uzyskanie opinii w ramach bezpośredniej komunikacji z Klientem.
 3. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy opinia pochodzi od osoby korzystającej z Produktów Sprzedawcy, opinia ta nie jest publikowana przez Sprzedawcę.
 4. Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z Produktów Sprzedawcy, które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Klientów.
 5. Sprzedawca nie korzysta z opinii sponsorowanych lub barterowych.

VIII. REKLAMACJE

 1. Reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Platformy Internetowej oraz płatności można składać na adres Perfect Diamonds Sp. z o.o. ul. POPIEŁUSZKI 42, 55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji wraz z pełnymi informacjami dotyczącymi powodu reklamacji, w szczególności: informacji o rodzaju Usługi Ezoterycznej, terminie,  oraz ewentualnym adresie e-mail za pośrednictwem którego została wykonana usługa.
 3. Problemy techniczne należy zgłaszać na adres [email protected]

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z korzystania ze Platformy Internetowej jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 3. Usługodawca z ważnych przyczyn może dokonywać zmian w Regulaminie. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Usługodawcy, a także zmianami w strukturze lub w treści Platformy Internetowej lub oferty Usługodawcy. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownicy będą informowani poprzez pocztę e-mail. Regulamin w nowej treści wejdzie w życie w momencie powiadomienia Użytkowników o jego zmianie, poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Platformy Internetowej.
 4. Użytkownicy Zarejestrowani, w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu w nowej treści, mają 14 dni od dnia wysłania powiadomienia na rozwiązanie umowy na korzystanie z Platformy Internetowej poprzez likwidację Konta Użytkownika lub pisemne wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie.
 5. Zmiany dotyczące cen Usług ezoterycznych na Platformie Internetowej nie wymagają zmiany Regulaminu i nie mają wpływu na umowy zawarte przed dokonaniem zmian cen Usług ezoterycznych na Platformie Internetowej.
 6. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.08.2021 r.
 
Shopping Cart
Scroll to Top